Miejskie Przedszkole nr 6

COVID - 19

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora

Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni

Nr  21/2021 z dnia 14.12.2021r.

 

 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W BOCHNI

W OKRESIE PANDEMII

COVID - 19

 

 

 

Działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

2. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.),
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493),
6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020, Poz. 1356).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. 2020 poz. 871);
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 872);

10. Wytycznych przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567),
11. Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

WSTĘP

 

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w PRZEDSZKOLU obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 

 

 

CEL PROCEDUR:

Celem procedur jest ochrona zdrowia pracowników oraz podopiecznych Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni przed SARS-CoV-2.

 

 

OBSZAR ZASTOSOWANIA PROCEDUR:

Procedury obowiązują wszystkich pracowników Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni, jego podopiecznych i gości.

 

 

 1. ORGANIZACJA OPIEKI W PODMIOCIE

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Miejskim Przedszkolu nr 6 w Bochni, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.
 4. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 5. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie mają obowiązku zakrywania  ust i nosa.
 6. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 7. Na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 8. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
 1. Sprzęt, środki czystości i dezynfekcji, które pozwalają bezpieczne korzystać z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
 2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na salach oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice ochronne lub maseczki dla pracowników odbierający produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
 3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
 4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, przyłbice, kombinezon, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
 5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 1. Dyrektor:
 1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
 2. dba, by w salach, w których dzieci spędzają czas nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
 3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;
 4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
 5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
 6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
 7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
 8. zapewnia taką organizację – w miarę możliwości,  która uniemożliwi kontakt ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
 9. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pośrednictwem strony internetowej placówki.
 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:
 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
 1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
 3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 4. Dezynfekcji toalety po jej użyciu.
 1. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 2. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
 3. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 4. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 5. Informować dyrektora o zauważonych u siebie objawach chorobowych.
 1. Pracownicy kuchni nie  mogą mieć kontaktu z dziećmi i wychowawcami oraz personelem wspomagającym.
 2. Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:
 1. Ciągi komunikacyjne – myją;
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, w szatni powierzchnie płaskie, kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
 3. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta, co do sposobu użycia środków dezynfekujących, czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci i inni pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 5. Pracują w rękawiczkach.
 1. Nauczyciele:
 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 4. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 5. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 1. Pomoce wychowawcze, woźne:
 1. sprawdzają dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu zabawki;
 3. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce, w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;
 5. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 6. ustawiają leżaki do spania/odpoczynku w odstępach 1,5 metra od siebie;
 7. odpowiadają za dezynfekcję leżaków przeznaczonych do spania, po zakończeniu odpoczynku przez dzieci;
 8. odpowiadają za codzienną wymianę ręczników w łazienkach dla dzieci;
 9. odpowiadają za bieżącą dezynfekcję toalet.

 

 1. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko (dotyczy dzieci 5 i 6 – letnich), dzieci 3 i 4 – letnie mogą wchodzić tylko z jednym opiekunem.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola. Tam pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka – tylko w uzasadnionych przypadkach. Jeśli pomiar wyniesie poniżej 37,5° C dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. Temperatura 37,5° C i wyższa uniemożliwia wejście dziecka na teren placówki. (pomiar dokonywany jest zgodnie z instrukcją obsługi termometru bezdotykowego). W takiej sytuacji rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka, a po wizycie u lekarza do poinformowania dyrektora placówki o stanie zdrowia dziecka.
 3. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które  nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 4. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola umyło ręce. Następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 5. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 6. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 7. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 8. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.

 

 1. ORGANIZACJA ŻYWIENIA

 

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Podawanie wody do picia dzieciom w ciągu dnia możliwe jest pod nadzorem osoby dorosłej, zgodnie z ustalonymi zasadami.
 3. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 4. Pracownicy kuchni:
 1. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki, pracują w rękawiczkach;
 2. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 1. przed rozpoczęciem pracy,
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
 4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
 5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
 6. po skorzystaniu z toalety,
 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
 8. po jedzeniu, piciu;
 1. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz przyłbice lub maseczki ochronne;
 2. Wyrzucają rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 3. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans.
 4. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 1. Myją naczynia, sztućce, a następnie wyparzają w wyparzarce w temperaturze min.60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących.
 2. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z woźnymi, wychowawcami i dzieci.
 3. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach. Woźne dezynfekują powierzchnię stołów (przy których spożywany był posiłek) oraz krzesełek.
 4. Posiłki dzieciom podają  woźne.

 

 1. ORGANIZACJA WYJŚĆ DZIECI NA ZEWNĄTRZ

 

 

 1. Przedszkole będzie organizowało wyjścia poza teren przedszkola w uzasadnionych przypadkach.

 

 1.   W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.

 

 1. Wyjścia na plac zabaw będą się odbywać wg ustalonego grafiku tak, aby uniknąć skupiska dzieci w jednym pomieszczeniu (szatni).

 

 1. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

 

 1. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane lub myte z użyciem detergentu.

 

 1. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

 1. PROCEDURA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

U DZIECKA LUB PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA

 

 

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, przyłbice rękawiczki, kombinezon  oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor natychmiast telefonicznie kontaktuje się z rodzicem dziecka informując go o objawach chorobowych i obliguje go do niezwłocznego odbioru go z placówki.
 5. Wskazany przez dyrektora pracownik (sekretarka) kontaktuje się telefonicznie                
   z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 6. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 7. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola (woźnej pracującej w danej grupie), który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada kombinezon, maseczkę ochronną lub przyłbice i rękawiczki.
 8. Rodzice izolowanego przedszkolaka odbierają dziecko z przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 9. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy drzwiach wejściowych do budynku) i nadzoruje stosowanie na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 12. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 13. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 14. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 15. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 16. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań                      w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 17. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu                         w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się                   
  z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji     do dalszego postępowania.

 

 1. PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od 18 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są  do ich stosowania i przestrzegania.