Miejskie Przedszkole nr 6

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

 

Wstęp deklaracji

 

Przedszkole nr 6 w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Bochni  https://przedszkole6bochnia.eprzedszkola.pl

 

Dane teleadresowe jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 6 w Bochni

Murowianka 28

Bochnia 32-700

tel.14 612 38 16

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo (skan),
  • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc)  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
  • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

 

 Powody wyłączenia

  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

  • podświetlane linki,
  • strona jest responsywna, automatycznie dostosowuje się do rozdzielczości i orientacji ekranu,
  • ustawienia języka strony (PL).

 

 Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 6 w Bochni można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono: 2021-10-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika placówki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W  przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Osobą odpowiedzialną jest Agata Zajt, adres poczty elektronicznej: mp6bochnia@gmail.com   Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 14 612 38 16. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy pokonać dwa stopnie  oraz drzwi otwierane ręcznie, przy użyciu domofonu.

2. Budynek jest jednokondygnacyjny. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W odległości 30 metrów od budynku przedszkola znajduje się miejsce parkingowe.

5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.