Miejskie Przedszkole nr 6

Aktualności

Witamy na stronie naszego przedszkola!
KONKURS PLASTYCZNY

Dnia 30.03.2023 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny zorganizowany przez Miejskie  Przedszkole nr 6    w Bochni pt. „Bajki, które łączą pokolenia”. Komisja konkursowa w składzie Anna Pawlik, Anetta Jasińska oraz Bernadetta Gawąd wyłoniły laureatów w 4 kategoriach wiekowych:  3,4,5,6 latki.

3 latki:

I miejsce: Nikodem Mielec

II miejsce: Laura Wwiedeńska

III miejsce : Emilia Wojewoda

 4 latki:

I miejsce: Leon Watras

II miejsce: Nela Guzik

III miejsce: Natalia Kubarek

5 latki:

I miejsce: Alicja Desput

II miejsce: Milena Włodarczyk

III miejsce: Nikodem Szewczyk

6 latki:

I miejsce: Wiktoria Mielec

II miejsce: Barbara Piela

III miejsce: Zofia Paluch

 

W tym samym czasie rozstrzygnięto międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

„Bajki, które łącza pokolenia” spośród nadesłanych prac z MP2,MP3,MP4 oraz wyróżniających się prac z MP6 wyłoniono następujących zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych :

Kategoria wiekowa 5 latki:

I miejsce:  Wojciech Krawiec MP6

II miejsce: Joanna Markowska MP6

III miejsce: Wojciech Seredyński MP2

 

 

 

Kategoria wiekowa 6 latki:

I miejsce Zuzanna Dylewicz MP3

II miejsce Blanka Kołodziej MP4

III miejsce Hanna Guzik MP6 

 

Wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom i opiekunom  bardzo dziękujemy za piękne prace plastyczne. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Bardzo dziękujemy Pani dyrektor Bożenie Cieśli za umożliwienie organizowania konkursu. Radzie Rodziców Miejskiego Przedszkola nr 6 za sfinansowanie nagród rzeczowych oraz firmie  Werner Kenkle  https://wernerkenkel.com.pl/  za upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

Zdjęcia prac plastycznych w galerii

https://bochniazbliska.pl/kultura/bochnia-w-przedszkolu-nr-6-zorganizowano-konkurs-bajki-ktore-lacza-pokolenia-zobacz-kto-wykonal-najpiekniejsze-prace-lista-zdjecia/

 

REKRUTACJA 2023/2024

Nabór do bocheńskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

 

Szanowni Państwo,

prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad, terminów i kryteriów obowiązujących przy naborze do bocheńskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Bochnia - zgodnie z zapisem art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 50 z późn. zm.) każdy obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały lub czasowy.

Miasto Bochnia prowadzi 6 publicznych przedszkoli:

1) Miejskie Przedszkole nr 1 w Bochni ul. gen. T. Jakubowskiego 12;

2) Miejskie Przedszkole nr 2 w Bochni – budynek Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. gen. T. Jakubowskiego 12 (z oddziałami integracyjnymi, do których przyjmowane są także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);

3) Miejskie Przedszkole nr 3 w Bochni ul. Kącik 7;

4) Miejskie Przedszkole nr 4 w Bochni pl. gen L. Okulickiego 2;

5) Miejskie Przedszkole nr 5 w Bochni ul. Kolejowa 10;

6) Miejskie Przedszkole nr 6 w Bochni ul. Murowianka 28,

a ponadto w następujących szkołach podstawowych funkcjonują dobrze wyposażone oddziały przedszkolne:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Bochni ul. Biała 2;

2) Szkoła Podstawowa nr 2 w Bochni ul. Oracka 6;

3) Szkoła Podstawowa nr 4 w Bochni ul. Konfederatów Barskich 27;

4) Szkoła Podstawowa nr 5 w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 71;

5) Szkoła Podstawowa nr 7 w Bochni, ul. gen. Tadeusza Jakubowskiego 12.

 

Z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą korzystać dzieci w każdym wieku, nie tylko dzieci podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obecnie do tych oddziałów uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. Dzieci uczęszczające do tych oddziałów mogą korzystać z odpłatnego wyżywienia w stołówce szkolnej. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w wydzielonych salach. Ponadto oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 w Bochni oraz w Szkole Podstawowej nr 7 w Bochni zostały dostosowane do potrzeb dzieci młodszych (czas pracy oddziału oraz opieka do 10 godzin) i obecnie uczęszczają tam dzieci w wieku 3 i 4 lat. 

 

Mając na uwadze fakt, iż to przedszkole jest miejscem bardziej przystosowanym dla dzieci młodszych, aby powstało więcej nowych miejsc dla 3-latków, zachęcamy rodziców dzieci 6 letnich do zapisywania swoich pociech do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, po zapoznaniu się z ofertą szkół podstawowych w zakresie oddziałów przedszkolnych.

 

ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w formie tradycyjnej (papierowej) w sposób wskazany przez dyrektora danego/danej przedszkola/szkoły. Wzory formularzy dostępne są w poszczególnych przedszkolach/szkołach podstawowych.

 

1. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 20 lutego do 28 lutego 2023 r. Deklarację o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 w określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza. Sposób pobierania i składania deklaracji określany jest przez dyrektora przedszkola/szkoły.

Rodzice dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola/oddziału przedszkolnego, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 36 ust. 4-7 i art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024.

 

2. Dzieci zapisywane do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole po raz pierwszy

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziałach przedszkolnych na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

Postępowanie przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można składać w okresie od dnia 1 marca do 21 marca 2023 r. do godz. 15:00 do dyrektora przedszkola/szkoły.

Sposób pobierania i składania wniosku i załączników określany jest przez dyrektora przedszkola/szkoły.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń.

Na podstawie art. 156 ustawy Prawo oświatowe wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych placówek.

 

W postepowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w mieście Bochnia:

- dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2020-2017)

oraz

- dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 

Dzieci urodzone w 2021 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole/ szkoła po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego od 1 września 2023 r. będzie nadal dysponowało/ dysponowała wolnymi miejscami.

 

3. Dzieci zmieniające przedszkole

Dziecko zmieniające dotychczasowe przedszkole na inne lub dotychczasowy oddział przedszkolny na oddział w innej szkole podstawowej, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy.

 

Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole mają obowiązek potwierdzić wolę przyjęcia poprzez złożenie w terminie określonym w Zarządzeniu nr 24/23 Burmistrza Miasta Bochnia w wybranym przedszkolu/szkole pisemnego oświadczenia. Brak złożenia potwierdzenia woli w odpowiednim terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji (utratą miejsca w przedszkolu/oddziale w szkole).

 

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami, Burmistrz wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

 

4. Rekrutacja uzupełniająca

Przedszkole/szkoła podstawowa, która po ogłoszeniu list kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym oraz po zakończeniu procedury wskazywania nieprzyjętym dzieciom wolnych miejsc w innych placówkach, będzie nadal dysponowało/a wolnymi miejscami przeprowadzi rekrutację uzupełniającą.

 

Szczegółowe terminy kolejnych czynności rekrutacyjnych zostały określone w załączniku do Zarządzenia nr 24/23 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia  27 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

KRYTERIA REKRUTACJI

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131  ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) tj.: wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci w rodzinie), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie i objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te dla bocheńskich publicznych przedszkoli są zawarte w Uchwale Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2018 r. poz. 324). 

Natomiast dla oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych kryteria są zawarte w Uchwale Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Małopol. z 2017 r. poz. 801).

 

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w poszczególnych przedszkolach lub szkołach. 

 

Pliki do pobrania:

1. Zarządzenie nr 24/23 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę w tych postępowaniach i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia TUTAJ

2. Uchwała Nr XL/376/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

3. Uchwała Nr XXX/246/17 Rady Miasta Bochnia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru i odpowiadającej im punktacji, uwzględnianych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

 

 

Karnawał 2023r.

 

Zapraszamy Wszystkie Dzieci na BAL KARNAWAŁOWY, który odbędzie się 13 stycznia 2023r.
Zabawę zaczynamy po śniadaniu!!!
Mile widziane stroje karnawałowe wg własnego pomysłu i dobry humor!!

Zapraszamy na fotorelacje z balu Galeria