Miejskie Przedszkole nr 6

PROGRAMY

 

PROGRAMY, W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

"Z kulturą mi do twarzy" to ogólnopolski projekt edukacyjny, który powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje kierunek polityki oświatowej: Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

ZDROJEK

 

 

O programie

„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.

Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

W ramach programu tworzone są dla przedszkoli eksperckie materiały edukacyjno-poznawcze, w tym scenariusze zajęć, angażujące dzieci i wychowawców do wspólnej nauki poprzez zabawę.

       Głównym założeniem projektu jest budowanie pozytywnych więzi z innymi ludźmi poprzez wszechstronny rozwój osobowości, który pomoże nie tylko w zrozumieniu siebie i innych, ale także w poznawaniu świata i jego kultury.

W projekcie duży nacisk kładzie się również na odnajdywanie, poprzez poznanie społeczności rodzinnej, lokalnej, narodowej, państwowej i europejskiej, swojego miejsca w świecie. Zajęcia w ramach projektu pozwolą wszystkim dzieciom nie tylko być koło siebie, ale być razem, czuć się bezpiecznie, wspólnie przeżywać radości i smutki, współpracować, negocjować, dzielić się zadaniami w grupie, odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości.

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023,

 

"Czyste powietrze wokół nas"

Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

Program stanowi pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych, ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Adresatami programu są:

1. dzieci w wieku 5 – 6 lata, uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach                 Dino

2. rodzice i opiekunowie dzieci.

Cele główne programu:

1. wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy

2. zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają

3. w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń

Cele szczegółowe

1. wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów

2. wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów, „wydobycie” dymu papierosowego

3. zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego

4. zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów

5. zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym

Organizatorzy programu

1. Główny Inspektorat Sanitarny

2. Państwowa Inspekcja Sanitarna

Partnerzy programu na poziomie krajowym

1.Ministerstwo Edukacji Narodowej

2. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu

 

Programy, w których bierzemy udział w roku szkolnym 2021/2022